Telefon: +40215996100
Dă-ne like pe /PremiumLubricants
Protejează ce contează!

Regulament concurs " MAȘINĂ NOUĂ SAU MAȘINĂ SECOND HAND?"

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “MAȘINĂ NOUĂ SAU MAȘINĂ SECOND HAND?”

1.1. Campania promotionala " MAȘINĂ NOUĂ SAU MAȘINĂ SECOND HAND?" (denumita in continuare “Promotia”) este organizata de S.C. Premium Lubricants SA, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, 011924, Calea Floreasca nr 169 A cladirea A , etaj 7 , sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5090/99, cod fiscal RO 11826513, cont bancar RO 97 CITI 0000000725023006, deschis la Citi Bank, legal reprezentată prin Valentin Ionescu in calitate de Director, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Promotia se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") care va fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, prin afisarea in permanenta pe durata concursului pe siteul www.premium-lubricants.ro. (durata de functionare a concursului coincide cu perioada de desfasurare a promotiei).

1.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii promotiei, cu conditia anuntarii prealabile a modificarilor, prin publicare pe pagina web mentionata anterior, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.4. Participarea la aceasta Promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii consursului.

1.5. Promotia se deruleaza cu ajutorul agentiei THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Sevastopol, nr.17C, cod unic de inregistrare RO 23923595, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/8882/22.05.2008. (in continuare „THINKDIGITAL”) in calitate de Agentie imputernicita.

1.6. Pe perioada Concursului, THINKDIGITAL va desfasura urmatoarele servicii:

  • - va efectua tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor;
  • - va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
  • - va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
  • - la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

1.7. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.

2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spaţiul virtual corespunzator site-ului www.premium-lubricants.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Promotia va incepe in data de 26 iunie 2017 si se va incheia in data de 21 iulie 2017. Pe toata perioada campaniei in fiecare zi de vineri se va efectua cate o tragere la sorti a unui castigator.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La concurs pot participa numai persoanele fizice, cetateni romani care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 25 iunie 2017 (denumite in continuare in mod individual „Participant” sau in mod colectiv „Participanti”) si care sunt angajati ai unor companii de constructii sau au ca activitate principala constructia sau renovarea locuintelor.

3.2. Nu au dreptul sa participe la concurs angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Promotiei, angajatii distribuitorilor Organizatorului si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.3. Pot participa la concurs Participantii care au îndeplinit condițiile specificate de Organizator la punctul 4.

3.5. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.6. Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri.

4. MECANISMUL PARTICIPARII LA PROMOTIE:

4.1. Conditii participare campania promotionala "MAȘINA NOUĂ SAU MAȘINĂ SECOND HAND?":

4.1.1. Participantul trebuie sa voteze pe site-ul Organizatorului una dintre optiunile propuse de acesta.

4.1.2. Participantul trebuie sa dea like paginii de Facebook a Organziatorului

4.1.3. Participantul nu are voie sa-si retraga like-ul acordat paginii de Facebook a Organizatorului până la finalul prezentei campanii promotionale.

4.2. Castigatorii concursului vor fi alesi prin trageri la sorti, pe site-ul random.org. Tragerile la sorti se vor efectua live pe pagina de Facebook a Organizatorului la o data anuntata de Organizator.

4.3. Castigatorii vor fi contactati pe Facebook sau telefonic in vederea validarii premiului si a inmanarii lui.

5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE “MAȘINĂ NOUĂ SAU MAȘINĂ SECOND HAND”:

5.1. Cate un schimb de ulei de motor pe saptamana, timp de patru saptamani. Prin schimb de ulei se intelege cantitatea necesara pentru un schimb de ulei al masinii participantului castigator (dar nu mai mult de 6 litri).

6. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Lista participantilor care indeplinesc conditiile de participare de la punctul 4.1 va fi introdusa pe site-ul random.org pentru tragerea la sorti saptamanala.

6.2 Tragerile la sorti se vor efectua prin rearanjarea aleatorie a listelor participantilor

6.3 Participantul care iese pe primul loc in urma fiecarei extrageri va fi desemnat castigatorul cantitatii de ulei de motor necesare pentru un schimb

7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Numele castigatorilor vor fi anuntati printr-o postare pe pagina https://www.facebook.com/PremiumLubricants.

7.2. Castigatorii, anuntati conform articolului 7.1, vor fi validati de catre Organizator conform procedurilor de validare descrise mai jos.

7.2.1. In cazul in care dupa tragerea la sorti a premiilor nu pot fi contactati unul sau mai multi Participantii castigatori, se va apela la o noua tragere la sorti;

7.2.2. Un Participant castigator se considera imposibil de contactat in cazul in care nu raspunde in maxim 48 ore de la anuntarea castigatorului.

7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data anuntarii, cu o notificare prealabila, pastrand numarul si valoarea premiilor anuntate initial.

8. CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

8.2. Sa fi participat la concurs respectând conditiile de la articolele 3 si 4.

8.3. Sa prezinte datele cerute.

8.4. Participantii trebuie sa faca dovada veridicitatii datelor pe baza carora s-au inscris in concurs (nume, prenume, oras, numar de telefon și adresa de email)

8.5. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului desemnat castigator in cadrul concursului in situatia in care se descopera, in cursul procedurii de validare a castigatorilor/atribuire a premiilor, ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului; fapt care duce la invalidarea acestuia ca si castigator si, in consecinta, la pierderea oricarui drept cu privire la premiu.

9. PROCEDURA DE VALIDARE

9.1. Validarea Participantului desemnat castigator se face in termen de 48 ore de la anuntarea premiilor.

9.2 Participantul are obligatia de a prezenta, printr-un email catre Organizator, in termenul mentionat anterior, copia cartii de identitate astfel incat Organizatorul sa poata verifica si compara concordanta datelor declarate de Participant la anuntul castigarii premiului cu cele atestate de documentul de identitate.

9.3. Daca Participantul castigator nu raspunde in termen de 48 ore castigatorul este invalidat si se apeleaza la Participantul de rezerva.

10. TAXE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina castigatorilor. De asemenea, de la data intrarii in posesia premiilor, toate eventualele cheltuieli aferente acestor premii revin castigatorilor lor.

11. FRAUDE. LITIGII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia orice masura necesara in cazul tentativelor de frauda a sistemului, de abuz sau de influentare in mod negative a imaginii Organizatorului sau societatilor partenere.

11.2. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

11.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

11.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida fiecare castigator prin verificarea datelor de identificare declarate de Participanti la inscriere – cu cele atestate de actul acestora de identitate.

11.5. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca rezolvarea diferendului nu este posibila pe cale amiabila, partile il vor inainta spre solutionare instantelor competente in jurisdictia carora se afla sediul Organizatorului.

12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

12.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana in vederea participarii la Promotie.

12.2. Prin participarea la Promotie, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Prin participarea la promotie va exprimati acordul dumneavoastra ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:

  • transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;
  • transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g.email) a informatiilor privind servicii si produse;
  • participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse;

12.3. Furnizarea datelor este facultativa si se face in scopul participarii la Promotie.

12.4. Refuzul dumneavoastra determina neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastra in baza de date a Organizatorului si implicit neparticiparea la promotie.

12.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.

12.6. In vederea indeplinirii acestei obligatii impuse de legislatia in vigoare, Organizatorul va colecta codul numeric personal al castigatorilor validati ai Concursului carora li s-au atribuit premii in valoare de peste 500 lei/premiu.

12.7. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de (i) dreptul de acces la date (art.13) , (ii) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) , (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) , (iv) dreptul de a va adresa justitiei(art.18) , şi (v) dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor (art.15) *.

12.8 Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, societatii S.C. Premium Lubricants SA. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

13. ALTE CLAUZE

13.1 Castigatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde calitatea de castigator si dreptul la premiu.

13.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate ca urmare a desfasurarii acestei Promotii.

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile la promotie. In cazul in care se observa anumite tentative defrauda, inscrierile respective nu vor fi validate.