Telefon: +40215996100
Dă-ne like pe /PremiumLubricants
Protejează ce contează!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Iti pregatim masina pentru iarna”

Organizata de Premium Lubricants S.A.
(perioada: octombrie - decembrie 2017)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Iti pregatim masina pentru iarna” (denumita in continuare „Promotia”) este Premium Lubricants S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul în Bucuresti, 011924, Calea Floreasca nr 169 A cladirea A , etaj 7 , sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5090/99, cod fiscal RO 11826513, cont bancar RO 97 CITI 0000000725023006, deschis la Citi Bank, legal reprezentată prin Valentin Ionescu in calitate de Director (denumita in continuare „Organizatorul”).

Promotia se deruleaza cu ajutorul agentiei THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Sevastopol, nr.17C, cod unic de inregistrare RO 23923595, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/8882/22.05.2008 inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 29470 (denumita in continuare „THINKDIGITAL” si/sau Agentia), in calitate de Agentie Imputernicita.

Pe perioada Promotiei, THINKDIGITAL va desfasura urmatoarele servicii: 1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor; 2. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul si Agentia fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

1.2. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.

1.3. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, pe site-ul Organizatorului www.premium-lubricants.ro

2.2. Promotia va incepe pe data de 10 octombrie 2017, la ora 11.00 si va dura pana pe 11 decembrie 2017, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in format electronic, prin accesarea website premium-lubricants.ro/regulament.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe https://www.facebook.com/PremiumLubricants cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

3.3. La Campanie participa doar uleiurile auto in ambalaj de 4L din gama de produse ale brandului Havoline sau Texaco, denumite in continuare „Produse Participante”, comercializate/distribuite de catre S.C. Premium Lubricants S.A., prin intermediul Magazinelor și distribuitorilor autorizați, care sunt: Carrefour , Selgros, Auchan, Cora, Metro, service-urile auto si magazinele de piese auto din Romania.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, si detin un bon fiscal emis in perioada campaniei, care dovedeste achizitionarea unui ulei din gama Havoline sau Texaco din magazinele: Carrefour , Selgros, Auchan, Cora, Metro, service-urile auto si magazinele de piese auto din Romania.

4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • a) angajatii si/sau colaboratorii companiei Premium Lubricants si ai distribuitorilor acesteia;
 • b) angajatii si/sau colaboratorii Agentiei THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA;
 • c) angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Premiile Promotiei si valoarea premiilor

5.1. In cadrul Promotiei se vor acorda in total 15 premii, cu o valoare totala de 5000 Ron (TVA inclus) conform regulamentului, constand in:

 • a) 3 premii a cate 1 set de anvelope de iarna premium, in valoare de 1000 Ron fiecare premiu
 • b) 10 premii a cate 1 bidon de ulei Havoline, in valoare de 100 Ron fiecare premiu
 • c) 2 premii a cate 1 set de bare transversal, in valoare de 500 Ron fiecare premiu.

Premiile vor fi oferite in urma tregerii la sorti printr-un program electronic specializat, https://www.random.org/ (dupa incheierea perioadei Promotiei mentionata la Art. 2 al prezentului Regulament), care va avea loc in data de 13.12.2017, la ora 15.00, urmand ca in data de 13.12.2017, la ora 18.00 numele castigatorilor sa fie facute publice.

La tragerea la sorti, se vor selecta 15 castigatori si 6 rezerve.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 5000 RON (TVA inclus).

5.3. In cadrul Promotiei, un participant poate castiga un singur premiu pe toata perioada Promotiei.

5.4. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • b) Participantul trebuie sa achizitioneze un produs participant, din unul din magazinele partenere.
 • c) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin accesarea site-ului premium-lubricants.ro, sectiunea Promotii, unde va insera numarul unic de pe bonul fiscal care dovedeste achizitia produsului participant din magazinul partener, impreuna cu celelalte date soclicitate de Organizator. Un participant poate înregistra mai multe bonuri fiscale aferente achizitiei mai multor produse participante, dar nu poate înregistra un sigur bon fiscal de mai multe ori. În cazul în care un Participant înscrie un bon de mai multe ori, Participantul va fi înregistrat în campanie o singură data in baza primei inregistrari.
 • d) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos;
 • e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, nume, prenume, localitate de domiciliu sau resedinta si adresa de email.

6.2 Modalitatile de inscriere in Promotie

6.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 10 octombrie 2017 ora 11.00 si pana la data de 11 decembrie 2017 (ora 23:59:59).

6.2.2. Nu vor fi luate in considerare inscrierile facute in urmatoarele conditii:

 • a) Daca acestea sunt in afara perioadei Promotiei
 • b) Daca Participantii nu indeplinesc conditiile stipulate mai sus
 • c) Daca Participantii folosesc date incorecte la inscriere
 • d) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

Art. 7 – Validarea castigatorilor si expedierea premiilor

7.1. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 • a) Inscrierea in Promotie sa se realizeze in perioada de inscriere prevazute la Art. 2 de mai sus;
 • b) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
 • c) In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, din motive independete de Organizator in termen de 5 zile lucratoare de la anuntare lui, acesta va fi invalidat si se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.
 • d) In cazul in care Organizatorul nu primeste informatiile necesare de la participant, in momentul contactarii, acesta va fi invalidat.
 • e) In cazul in care niciuna dintre cele 6 rezerve nominalizate pentru premii nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

Castigatori sunt primele 15 persoane selectate prin tragere la sorti pe site-ul random.org

Premiile vor fi oferite dupa cum urmeaza: primii 3 alesi vor primi cate 1 set de anvelope de iarna premium, in valoare de 1000 Ron fiecare premiu; urmatorii 2 alesi vor primi cate 1 set de bare transversale; ultimii 10 din cei 15 selectati vor primi cate 1 bidon de ulei Havoline.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website-ul www.premium-lubricants.ro in termen de 1 zi calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.1. de mai sus. Publicarea informatiilor de mai sus nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului, iar prin inscrierea la Promotie, participantii sunt de acord cu cele de mai sus.

Castigatorii vor fi contactati de Organizator printr-un mesaj privat trimis pe email. Mesajul privat va contine si solicitarea de a face dovada ca Participantul detine bonul fiscal cu numarul castigator.

Daca un participant care este desemnat castigator este considerat suspect, sau ca a incercat sa fraudeze sistemul, poate fi supus unei verificari suplimentare, de catre Organizator.

Participarea la Promotie implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor participantilor (indiferent de sex) declarati castigatori ca numele acestora sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop, inclusiv publicitar, de catre Organizator, fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.

Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Promotie, renunta la a solicita Organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului.

7.2. Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor disponibile spre ridicare la sediul Organizatorului si se vor face pe cheltuiala Castigatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website (sectiunea "Castigatori")

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii.

9.2. Organizatorul Promotiei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • a) Inscrierea online pe un alt site decat premium-lubricants.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 • b) Situatiile in care numarul de telefon declarat de castigator nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
 • c) Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 • d) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;
 • e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 • f) Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 • g) Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
 • h) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Promotiei).
 • i) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
 • j) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Promotie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1. Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Premium Lubricants S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Promotiei.

10.2. Prin inscrierea la aceasta Promotiei, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

10.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4. Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

 • a) Pentru participantii care introduc datele prin intermediul site-ului, descris in cadrul art. 7.2.3: numele, prenumele, telefon, e-mail, acordul de a primi informatii din partea Organizatorului.
 • b) Pentru castigatorii premiilor: nume, prenume, numar de telefon mobil
 • c) Participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
  • 1) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
  • 2) dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
  • 3) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.5. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa office@premium-lubricants.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.

10.7. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 15 zile calendaristice de la terminarea campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

14.4. Participarea la aceasta Promotie implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

14.5. Regulamentul Promotiei este întocmit în conformitate cu legile din România.În cazul nerespectării prezentului regulame, premiile câştigate nu se vor acorda.

Regulament intocmit in data de 01.10. 2017.